Kamera Kaydı Aydınlatma Metni

KAMERA AYDINLATMA METNİ

            Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması amacıyla, bahçe ve bina içerisinde özel alan dışındaki odalarda ve koridorda güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile personelin, öğrenci ve velilerinin ve misafirlerin görüntülerinin kayıt altına alınması yoluyla Sevgim Anaokulu Eğitim Ticaret Ltd. Şti tarafından veri sorumlusu sıfatı ile kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

            Sevgim Anaokulu Eğitim Ticaret Ltd. Şti tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun olarak sürdürülmektedir ve KVKK 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

            Sevgim Anaokulu Eğitim Ticaret Ltd. Şti tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

            Sevgim Anaokulu Eğitim Ticaret Ltd. Şti tarafından kapalı devre kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika ‘da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin, Giyinme-soyunma odaları, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

            Sevgim Anaokulu Eğitim Ticaret Ltd. Şti tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Sevgim Anaokulu Eğitim Ticaret Ltd. Şti, kamera ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 15 gündür.

            Elde Edilen Kişisel Verilere yalnızca şirket yetkilisi Gülcan NALBANTOĞLU’nun erişimi bulunmaktadır.

            Kamera görüntüleri, Sevgim Anaokulu Eğitim Ticaret Ltd. Şti binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile) Kamera kaydı verileriniz yukarıda sayılan durumlar haricinde 3. kişilerle paylaşılmaz ve yurt dışına aktarılmaz.

            Sevgim Anaokulu Eğitim Ticaret Ltd. Şti işbu Politikada konu edinilen kişisel verileri 15 günün sonunda otomatik olarak silinir ve yok edilir.

Veri sahibi şirketimizin yukarıda yer alan adresine gönderilecek ihtarname veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, http://www.sevgimanaokulu.com/ internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

Bilgilerinize sunulur.

Sevgim Anaokulu Eğitim Ticaret Ltd. Şti